Postępowanie na usługę: druku i dostawy książki: „Sport na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”. Znak sprawy: ZP/PN/5/2014/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa książki: "Sport na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej", w nakładzie 300 egzemplarzy. Numer ogłoszenia: 65873 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa książki: „Sport na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej”. Znak sprawy: ZP/PN/5/2014/DAiO.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa książki: "Sport na Ziemiach Zachodnich i Północnych po II wojnie światowej". Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 38403 - 2014 w dniu: 26.02.2014r

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw
ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf