Postępowanie na: dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2014 roku. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014/DAiO/dostawa.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę: sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2014 roku. Numer ogłoszenia: 62923 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę: sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2014 roku. Znak sprawy: ZP/PN/4/2014/DAiO.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na: dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla potrzeb Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” w 2014 roku. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 6519 - 2014 w dniu 24.02.2014r.

Znak sprawy: ZP/PN/4/2014/DAiO

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw
zał. nr 7 wykaz oferowanego sprzętu komputerowego
zał. nr 8 formularz cenowy
ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf