Postępowanie na usługę: druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/3/2014/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014. Numer ogłoszenia: 27429- 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/3/2014/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/3/2014/DAiO na usługę:druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014. Numer ogłoszenia: 8327-2014 z dnia 14.01.2014r.


Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 8327-2014 z dnia 14.01.2014r.

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw
ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.01.2014r. do przetargu na:
druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014.

Zainteresowani Wykonawcy:
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/3/2014/DAiO:

Pytanie: proszę o podanie informacji na temat kolorów druku kwartalnika czy jest użyty kolor Panton czy są tylko kolory CMYK?
Odpowiedź: Są tylko kolory CMYK.

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.01.2014r. do przetargu na:
druk i dostawa kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” – 4 numery w roku 2014.

Zainteresowani Wykonawcy:
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/3/2014/DAiO:

Pytanie: Czy kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” jest pismem specjalistycznym w rozumieniu przepisów dotyczących ustalenia wysokości stawki podatku VAT?
Odpowiedź: Tak, kwartalnik „Pamięć i Przyszłość” jest pismem specjalistycznym.