Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: druk i dostawa książki „Muzeum Ziem Zachodnich- historia i perspektywy”, w nakładzie 600 szt.
Znak sprawy: ZP/PN/3/2011/DW
.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: druk i dostawa książki „Muzeum Ziem Zachodnich- historia i perspektywy”, w nakładzie 600 szt.