Postępowanie na usługę: druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/2/2014/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014. Numer ogłoszenia: 27363 - 2014; data zamieszczenia: 11.02.2014r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę:druk i dostawa rocznika pt.„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014. Znak sprawy: ZP/PN/2/2014/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2014/DAiO na usługę: druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014, w nakładzie 300 egz. Numer ogłoszenia: 6215-2014 z dnia 10.01.2014r.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014. 
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 6215-2014 z dnia 10.01.2014r.


SIWZ

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zał. nr 3 projekt umowy

zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1

zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1

zał. nr 6 wykaz dostaw

ogłoszenie o zamówieniu w formacie pdf

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 17.01.2014r. do przetargu na:
druk i dostawa rocznika pt. „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” (nr 3/2013) w roku 2014.

Zainteresowani Wykonawcy:
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/2/2014/DAiO:

Pytanie: proszę o sprecyzowanie jaka obowiązuje w zamówieniu na dostawę rocznika stawka podatku VAT 5% czy 23%? 
Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ (Dział I pkt. 5) określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy.