Postępowanie na usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt.
i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu  „Orędzie”, w roku 2013.
Znak sprawy: ZP/PN/2/2013/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500szt.) komiksu „Orędzie”, w roku 2013. Numer ogłoszenia: 87738 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500szt.) komiksu „Orędzie”, w roku 2013.
Znak sprawy: ZP/PN/2/2013/DAiO.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2013/DAiO na usługę:  druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu  „Orędzie”, w roku 2013.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu  „Orędzie”, w roku 2013.

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
49330-2013 z dnia 05.02.2013r

Modyfikacja SIWZ w postępowaniu przetargowym usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu  „Orędzie” w 2013 r. 

 Znak sprawy: ZP/PN/2/2013/DAiO.

Wrocław, dnia 06.02.2013r.

Zainteresowani Wykonawcy
Modyfikacja załącznika nr 2 dot. postępowania nr ZP/PN/2/2013/DAiO.
Dotyczy: przetargu na usługę: druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500szt i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu  „Orędzie” w 2013 r. 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

W załączniku nr 2 do SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna jest :

"Informacje dodatkowe dla Wykonawców.

1. nr ISSN"

modyfikuje się na:

"Informacje dodatkowe dla Wykonawców.

1. nr ISBN"

Zamawiający informuje, iż wprowadzone zmiany zapisów SIWZ są integralną częścią SIWZ i należy je traktować jako obowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Do pobrania zmodyfikowany załącznik nr 2.

Grzegorz Majcher - Kierownik Działu Wykonawczego

Załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia po zmianie.doc 36,50 kB

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (AKTUALNY)
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (NIEAKTUALNY)
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu ZP/PN/2/2013/DAiO:

druk i dostawę 2 zeszytów (wersja polskojęzyczna 500 szt i angielskojęzyczna 500 szt.) komiksu „Orędzie”, w roku 2013. 
Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/2/2013/DAiO
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które, działając na podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający zamierza podzielić łączny nakład 500 szt. na druk w mniejszych nakładach i rozłożonych np. kwartalnie?
Odpowiedź:
ad.1 Zamawiający nie dzieli nakładu 500 szt zeszytu na mniejsze części i ma być dostarczony jednorazowo.
Grzegorz Majcher - Kierownik Działu Wykonawczego