Postępowanie dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę: druku i dostawy książki: "Materiały dla nauczycieli 3. Nasz Wrocław - nasz region". Znak sprawy: ZP/PN/2/2012/DAiO. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem: 478840 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ZP/PN/2/2012/DAiO na usługę: druk i dostawa książki: "Materiały dla nauczycieli 3. Nasz Wrocław - nasz region".
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawa książki: "Materiały dla nauczycieli 3. Nasz Wrocław - nasz region".

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 437784-2012 w dniu 07.11.2012r.

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw