Postępowanie na usługę: druku i dostawy czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w roku 2013. Znak sprawy:  ZP/PN/1/2013/DAiO.

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na usługę: druk i dostawę czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”  w roku 2013 w nakładzie 600 szt./1 numer (łącznie 2 400szt.).

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
47406-2013 -2013 z dnia 04.02.2013r.

SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 projekt umowy
zał. nr 4 oświadczenie z art. 22 ust. 1
zał. nr 5 oświadczenie z art. 24 ust. 1
zał. nr 6 wykaz dostaw

Pytania i odpowiedzi do przetargu:
Druk i dostawę czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w roku 2013 w nakładzie 600 szt./1 numer (łącznie 2 400szt.).Wrocław, dnia 30.11.2011r.

Zainteresowani Wykonawcy
Pytania i odpowiedzi do postępowania nr ZP/PN/1/2013/DAiO
Do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawcy, na które, działając na podstawie art. 38.1 pkt. 2, udzielono odpowiedzi zgodnie z poniższym:
1. Czy kwartalnik jest czasopismem specjalistycznym?
2. Czy podana będzie Informacja wewnątrz każdego numeru o ilości nakładu?
3. Czy należy zastosować stawkę podatkową 5%? 

Odpowiedź:
ad.1 Tak, kwartalnik jest czasopismem specjalistycznym.
ad. 2. Tak, wewnątrz każdego numeru będzie podana informacja o nakładzie.
ad.3 Należy stosować właściwą stawkę VAT. Wykonawca ustala wysokość podatku Vat zgodnie z zapisami "Ustawy o podatku od towarów i usług ".
Grzegorz Majcher - Kierownik Działu Wykonawczego 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na usługę: druk i dostawa czterech numerów kwartalnika „Pamięć i Przyszłość” w roku 2013 w nakładzie 600 szt./1 numer (łącznie 2 400szt.).
Znak sprawy ZP/PN/1/2013/DAiO.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę: druk i dostawa czterech numerów kwartalnika Pamięć i Przyszłość w roku 2013.  Numer ogłoszenia: 87674 - 2013; data zamieszczenia: 04.03.2013r.