Powróć do wszystkich aktualności WRHM na liście czasopism punktowanych.

wrhm_nr2_okladka_m.jpg„Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” znalazł się w podpisanym 17 grudnia 2013 r. przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Lenę Kolarską-Bobińską wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z przyznaną czasopismu wyceną, każdemu opublikowanemu na łamach naszego czasopisma artykułowi przyznane zostały 3 punkty.

Wykaz czasopism naukowych, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), składa się z:
1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - obejmującej 10804 czasopisma naukowe.
2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) - obejmującej 2623 czasopisma naukowe.
3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH) - obejmującej 4262 czasopisma naukowe.


Powróć do wszystkich aktualności