Lucyna Ratkowska-Widlarz

Narracje (relacje świadków) w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropologia

Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza (Przeszłość to innych kraj [L.P. Hartley]. Historia i antropologia. Spotkania.) została poświęcona zbliżeniu antropologii kultury i historii w kontekście ich wspólnego zainteresowania zagadnieniem pamięci. W drugiej części tekstu (Problemy z relacjami) zasygnalizowano, wykorzystując przykłady z etnograficznych badań terenowych, na jakie trudności mogą natrafić „w terenie” badacze pamięci. Ostatnia część artykułu (Pamięć i przeszłość w kontekście antropologicznym) zawiera teoretyczne rozważania na temat pamięci przedstawione z perspektywy antropologii kultury. Omówiono obecne wśród współczesnych antropologów sposoby rozumienia pamięci i jej roli w procesie poznania (pamięć jako źródło wiedzy antropologicznej, pamięć jako przedmiot wiedzy, pamięć jako narzędzie poznania).

 

Narratives (witnesses testimonies) in a cultural anthropologist's workshop. Memory and anthropology.

The article is divided into three parts. The first one (“The past is a foreign country [L.P. Hartley] History and Anthropology. Meeting points) is devoted to bringing history and anthropology of culture closer together, since in both of them a great deal of attention is paid to the issue of memory. In the second part (Problems with relations),

by means of examples from ethnographical studies, we are presented with some of the difficulties that memory researchers can encounter when doing fieldwork. The last part of the text contains theoretical ponderings on the matter of memory as presented from the perspective of anthropology of culture. The problem of memory is discussed: the way it is understood by today’s anthropologists and what role it plays in the cognitive processes (memory as a source of anthropological knowledge, memory as a subject of knowledge, memory as a cognitive tool).