Powróć do archiwum Paczki ze świata

W ramach obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce Ośrodek zaprasza na wystawę Paczki ze świata. Pomoc humanitarna dla Wrocławia w latach stanu wojennego.

Wernisaż odbył się 6 grudnia 2011 r.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu 6.12.2011 - 10.02.2012

Autor: Marek Stanielewicz

Wybór materiałów archiwalnych: dr Jarosław Maliniak

Kierownik projektu: Marta Kowalska

„Solidarność”, która była masowym ruchem wolnościowym w części Eu­ropy należącej do bloku sowieckiego, budziła od po­czątku olbrzymie zainteresowanie i sympatię milio­nów ludzi na całym świecie. (...) Późną jesienią 1981 roku obraz pustych półek w sklepach, które zapełniały szeregi butelek z octem i puszki z zielonym groszkiem, był metaforą sytuacji ekono­micznej przeciętnego Polaka. Ogłoszenie stanu wo­jennego i represje wobec „Solidarności” wywołały potężną eksplozję działań humanitarnych i wysyłkę do Polski pomocy materialnej organizowanej w kra­jach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Już od stycznia 1982 z Niemiec, Francji i innych krajów za­chodnioeuropejskich nadchodziły (najczęściej cięża­rówkami) transporty z żywnością, odzieżą i lekami. Ich organizatorami były spontanicznie powstające w wielu miastach europejskich komitety „Solidarno­ści z Polską”, związki zawodowe różnych orientacji i organizacje charytatywne. (...) Władze PRL tolerowały pomoc hu­manitarną z zagranicy, wiedząc, że łagodzi ona niedo­statki codziennego życia w Polsce. Jednocześnie sta­rały się ją kontrolować, zdając sobie sprawę, że cię­żarówki z mlekiem w proszku i odżywkami dla dzieci przewożą też farbę drukarską, specjalistyczny sprzęt radiowy i maszyny drukarskie dla solidarnościowej opozycji działającej w podziemiu. Pomoc humanitar­na z zachodniej Europy była stałym elementem życia w PRL w latach 80."

Rafał Bubnicki, Pomoc humanitarna, [w:] Solidarny Wrocław, red. Wojciech Kucharski, Jarosław Maliniak, Wrocław 2010, s. 72–74.


Powróć do archiwum