Organizacja i zarządzanie.   wersja archiwalna strony

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

Organem zarządzającym Ośrodka jest Dyrektor, a organem doradczym i opiniodawczym Rada Programowa.

W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzą:
dr Stanisław Gebhardt – prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego
dr Adolf Juzwenko – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
prof. Grzegorz Strauchold – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Włodzimierz Suleja – Wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Jakub Tyszkiewicz – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Przewodniczącym Rady Programowej jest: prof. Jakub Tyszkiewicz.

Rada Programowa w latach 2007-2010

Dyrektorem Ośrodka jest: Marek Mutor

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora w drodze zarządzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy.

Struktura organizacyjna Ośrodka "Pamięć i Przyszłość"