Inne ogłoszenia dotyczące zamówień.             wersja archiwalna strony.

Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/


Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.). Znak sprawy: ZP/ZO/7/2014/DAiO.