NABÓR PRACOWNIKA NA WOLNE STANOWISKO

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” ogłasza nabór na stanowisko pracy w Dziale Programowym – Zespole Wydawnictw i Promocji:

specjalista ds. promocji

Wymiar: 1 etat

Niezbędne wymagania wobec kandydata:
• Wykształcenie minimum licencjat
• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane doświadczenie w pracy przy planowaniu i realizacji kampanii promocyjnych, społecznych itp.
• Znajomość obsługi komputera.
• Podstawowe umiejętność komputerowego projektowania graficznego – mile widziana podstawowa umiejętność obsługi programów DTP (np. InDesign)
• Umiejętności redagowania tekstów promocyjnych i informacji prasowych – mile widziane doświadczenie we współpracy z prasą, redakcją tekstów itp.

Zadania wykonywane na stanowisku specjalista ds. promocji:
• redagowanie i wprowadzanie zawartości strony internetowej Ośrodka,
• obsługa mediów społecznościowych,
• obsługa promocyjna wydarzeń organizowanych przez Ośrodek,
• udział w pracach zespołu kreatywnego tworzącego strategie kampanii promocyjnych,
• udział w pracach graficznych – koncepcja, realizacja projektów graficznych i multimedialnych.

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV
Kwestionariusz osobowy (według wzoru zamieszczonego na stronie Ośrodka)
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.)
• Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w życiorysie zawodowym oraz kwestionariuszu osobowym ze stanem faktycznym
• Można załączyć: referencje, dokumenty i dyplomy poświadczające zdobyte wykształcenie i doświadczenie

Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” ul. Teatralna 10-12 IV piętro
50-055 Wrocław do 20.01.2015 r. do godziny 15.00