Lenka Krátká, "I was wondering if the sea is salty!" Czechoslovak Maritime Shipping Company in the memories of Czechoslovakian sailors (1959-1989)

The author presents the outcomes of oral history research relating to the history of the Czechoslovak Maritime Shipping Company from 1959 – 1989 in the form of a case study. The interpretation of the accounts of seventeen former Czechoslovakian sailors focuses on two aspects: their professional and family lives. The author recognises that these two aspects of the sailors' lives were very often in conflict with each other, concluding that their work was often much more significant than their family life; that although they realised the problems that their families faced, they were unable to help by giving the work up to be with their families. 

 The text is supplemented with a methodological reflection that focuses on the issue of a researcher’s emotional engagement to the research subject. Finally, the author presents thoughts on parallel and potential comparative studies between the lives of the Czechoslovakian sailors (from a country without direct sea access) and Poland (a country with a very rich maritime tradition).


Lenka Krátká, „Byłem ciekawy, czy morze jest słone!” Czechosłowacka Żegluga Morska we wspomnieniach marynarzy czechosłowackich (1959-1989)

W formie studium przypadku autorka prezentuje efekty badań oral history, dotyczących historii przedsiębiorstwa Czechosłowacka Żegluga Morska w latach 1959 – 1989 r. W interpretacji siedemnastu wywiadów oral history z byłymi marynarzami czechosłowackimi koncentruje się na dwóch aspektach: życiu zawodowym marynarzy i ich życiu rodzinnym. Autorka zauważa, że w przypadku zawodu marynarza obie sfery są w znacznej mierze sobie przeciwstawne i dochodzi do wniosku, że praca na morzu była dla narratorów często ważniejsza niż życie rodzinne, że wiedzieli o problemach swych rodzin w okresie, kiedy byli na morzu, a mimo to nie byli zdolni wyrzec się swej pracy.

Tekst dopełniony został refleksją metodologiczną, koncentrującą się na problematyce zaangażowania uczuciowego badacza/ badaczki wobec badanego tematu. W zakończeniu pracy autorka prezentuje refleksję na temat paraleli i możliwych badań komparatystycznych między życiem marynarzy w byłej Czechosłowacji (a więc w kraju bez bezpośredniego dostępu do morza) i w Polsce, kraju z bogatą tradycją marynistyczną.