Działalność Ośrodka.         wersja archiwalna strony
Aktualne informacje o Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" znajdują się na stronie: http://bip.pamieciprzyszlosc.pl/ 

 Cele Ośrodka to:

 • dokumentowanie oraz upowszechnianie dorobku historycznego i kulturowego stworzonego we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej; 
 • dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o oporze społeczeństwa polskiego wobec komunistycznej dyktatury; popularyzacja – wśród mieszkańców miasta a także w Polsce i za granicą – wiedzy o powojennej historii Wrocławia jako ważnego elementu dziedzictwa europejskiego; 
 • przygotowanie projektu stałej ekspozycji, ukazującej miejsce i znaczenie najnowszej historii Wrocławia w dziejach Polski i Europy; 
 • prowadzenie działalności edukacyjnej służącej szacunkowi dla prawdy historycznej będącej fundamentem sprawiedliwego ładu międzynarodowego i pokojowych stosunków między narodami 

  Ośrodek realizuje określone cele i zadania w szczególności poprzez: 

 • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych, stypendialnych, kulturalnych i innych; 
 • zbieranie, opracowywanie oraz prezentowanie przedmiotów, dokumentów, pamiątek oraz świadectw dziedzictwa historycznego, materialnego, duchowego i kulturowego; w tym w szczególności prowadzenie archiwum zapisów historii mówionej; 
 • budowanie stałych i czasowych programów wystawienniczych; 
 • prowadzenie akcji promocyjnych, społecznych i informacyjnych, zgodnych z celem Ośrodka; 
 • opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników; 
 • przygotowywanie i realizacja wydawnictw poligraficznych i audiowizualnych o tematyce zgodnej z celem Ośrodka; 
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w celu realizacji wspólnych projektów; 
 • współpracę i organizację międzynarodowych projektów zgodnych z celem Ośrodka; pozyskiwanie środków finansowych na cele działalności statutowej z funduszy publicznych, prywatnych oraz środków europejskich. Ośrodek uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów samorządowych i rządowych.

 

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" prezentuje sprawozdanie z działalności: